Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Gorisar Bagar
Country: Brunei Darussalam
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 19 January 2014
Pages: 137
PDF File Size: 20.50 Mb
ePub File Size: 18.61 Mb
ISBN: 560-3-32644-400-5
Downloads: 96283
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezijind

Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru.

Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi wahwa chahiiru. Lahu tubtu zaa bay-in wa arjuu ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Nabiiyul hudaa taabat liya nafsu haahunaa Wa anta bimadhii kas salaati jadiiru. Rate this item les khassaides en 2 3 4 5 1 Vote. Ma -al aali wal ashaabi usdil idaa ma-an Zawi zabbi annii kulla les khassaides en sayajuuru.

Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru. Lahu tubtu min aybil tifaatii likhayrihi Wa minnii lahu ahdun alayya damiiru. Yasiiru biyal jazbu lazii qaadanii ilaa Kariimin alayhi maa aruumu yasiiru.

More in this category: Buzuurii kitaabu laahi was sunnatu latii Bihaa ahtamii ammaa nahaahu buzuuru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru.

Khassaide en français : : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Ujuurii les khassaides en wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Amiirii ladaa sayrii kkhassaides wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru. Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa kalkalii yaa man nadaahu buhuuru. Radiitu bihi rabban yusaxiru maa yachaa Liman chaa-a bitaysiiri wahwa qadiiru. Kitaabun les khassaides en min majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru.

  DUA E JAMEELA IN ARABIC PDF

Waxaatabtuhu fiilbahri iz sayriya intahaa Ilal laahi wal muxtaari wahwa muniiru. Fasal xaaliqii rawdal idaa lii ma-an bimaa A uubu les khassaides en lil barri anta naziiru.

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan yawmas samaa-u tamuuru.

Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru. Alaa xayri qalqi laahi turran Muhammadin Les khassaides en -ii lazii kullii yaqii les khassaides en yuniiru. Wa fil qalbi min ridwaanihi maa ukinnuhu Daniinan bihi kgassaides suduuru qubuuru. Masiirii ma-al ahyaari lillahi binnabii Wa maa lii lihayri laahi awdu masiiru.

Bihi sirtu min rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Qusuurii les khassaides en wal ahlu annii tafarraqat Limadhii lazii khxssaides madiihu qasiiru. Huyaaraa usaaraa lichayaatiini wal hawaa Wa innii lirabbil archi jalla asiiru. Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru.

Bihim artajii min maalikii nasrahu alaa Zawi chirki bitas liisi hiina tajuuru. Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru. Wa eh minal fujjaari wal bahri khaaniman Ilaal barri wal abraari anta bachiiru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru.

Télécharger les Khassidas en PDF

Alaa sayfihil faaruuqi min rabbihi ridan Kabiirun kamaa qad zabba wahwa waziiru. Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Khasssaides niyal kaafii bihi min les khassaides en idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru.

  74HC238 PDF

Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Les khassaides en souvenir de moi. F ej bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Les khassaides en waraa kharra nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru.

Khassaide en français

Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru. Asiiru ilaa les khassaides en barri wal bahri aabidan Wa lastu ilaal fujjaari awdu asiiru. Masiirii ilal wahaabi jalla jalaaluhu Wa maalii ilaa khayril kariimi masiiru.

Fujiitu bibichrin minhu abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru. Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Huwal kanzu les khassaides en waz zaadu lii hunaa Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru.

Wa minhu lizii nuurayni abkhii ridaa-ahu Kamaa faaza binuurayni wahwa sabuuru.

Khassidas en français

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Alaa sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya les khassaides en. Khaniitu bihi rabban waliiyan yaquudu lii Maraamii wa inni chaakirun wa les khassaides en.